Ny skolplan – AVSLAG!

Serien ”Avslag på motion”
Kommunfullmäktige avslog motionen ”Ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om”.

Åsa Lindstrand yrkade att barn- och utbildning borde få i uppdrag att ta fram en ny skolplan.
Den skolplan vi har nu har tagits fram av tjänstemän. Planen var aldrig ute på remiss och samråd. Varken BUN eller kommunfullmäktige befattade sig med den. Jämför med Äldreplanen som var ute på remiss och samråd.

DEL AV TEXT FRÅN MOTIONEN:
”Den skolplan som finns på Östhammars kommuns hemsida har de förtroendevalda politikerna i Barn- och utbildningsnämnden inte tagit initiativ till. Skolplanen är heller inte antagen av kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Nuvarande skolplan är författad, godkänd och publicerad av tjänstepersoner på Barn- och utbildningsförvaltningen, som tänker sig att denna skolplan ska gälla under perioden 2017-2022. Skolplanen innehåller mer av trevliga bilder än vad den innehåller text med substans som visar vilken väg kommunfullmäktige vill ta för att nå målen för kommunens alla skolbarn. Under skolplanens rubrik ”Vision” står självklarheter som har med nationella styrdokument att göra. Östhammars kommun ska inte ha som vision att hålla sig till lagen – en lag är tvingande och inte en rekommendation att ha visioner om.
Citerat från Skolplan 2017-2022: ”Skolan ska vara en plats där elever och lärare känner den trygghet och den studiero som krävs för att de ska lyckas” och ”Vi vill göra skillnad”. Detta låter mest som floskler i ett partiprogram under valår. Skriver man ”ska” ska det även beskrivas hur.”

LÄNK till motionen samt svaret på den finns här:
https://www.osthammar.se/sv/dokument/motioner/svar-pa-motion-om-ny-skolplan-som-kommunfullmaktige-tar-beslut-om