47,1 % av vattentäkter i Östhammars kommun har vattenskyddsområden

Kanske finns inga faror och risker vid och runt vattentäkterna i Östhammars kommun?
Vi har studerat statistiken i Jämföraren hos KOLADA och Agenda 2030, som har 17 mål. Ett av målen har rubriken ”Rent vatten och sanitet” med fyra mätbara punkter, varav en punkt är den här: ”Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)”

Definition av vattenskydd: Vattenskyddsområdet ska skydda vattnet för verksamheter som kan medföra risk för förorening. Skyddet ska minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är det att förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra föroreningar att nå vattentäkten eftersom detta kan medföra allvarlig skada under lång tid.
(Källa: Vattenskydd, NSVA)

Resultatet för Östhammars kommun åren 2017-2019 visar att 47,1 % av aktiva vattentäkter och reservvattentäkter har vattenskyddsområde.
Källa: Jämföraren, KOLADA, 18/12-20