Nytt differentierat strandskydd på gång för att gynna landsbygderna

En utredning om översyn av strandskyddet i Sverige har lämnat sitt betänkande till regeringen. Betänkandet är på 434 sidor, och vi har läst hela dokumentet. I 73-punktslistan i Januariavtalet finns kravet om smidigare strandskyddsregler vid punkt 23.

Utredningen föreslår att det ska bli så här med strandskyddet:
* Kustnära strandskydd ska vara kvar och eventuellt få förstärkt skydd där det behövs. (Stränderna vid fastlandskusterna är generellt sett de mest exploaterade strandtyperna i landet.)
* Strandskydd ska inte finnas kvar vid insjöar som har en vattenyta som uppgår till 1 hektar.
* Strandskydd ska inte finnas kvar vid vattendrag som har en bredd om 2 meter eller smalare.

Alla anlagda vattenområden
Sjöar, dammar och våtmarker, anlagda efter år 1975 ska enligt utredningen inte omfattas av strandskydd.

Om en Länsstyrelse ändå klassar strand runt t.ex. en damm, insjö eller vattendrag som viktig att skydda kommer det inte att finnas nationella regler som förhindrar skyddet. Det är det som är en av poängerna med differentierat strandskydd.

Avsikten är inte att utgå från det strandnära lägets fördel för en enskild persons ekonomiska förhållanden, utan att det ska vara fråga om en mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt eller regionalt perspektiv. Det kan enligt förarbetena vara fråga om mindre anläggningar för turism eller näringsverksamhet, exempelvis campingstugor, kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fiskprodukter. Det kan även handla om ideell verksamhet med betydelse för det lokala föreningslivet, exempelvis lokaler för sim- eller kanotklubb eller scoutverksamhet. Bestämmelsen avser även byggnader som inrymmer exempelvis bostäder, affärer eller andra servicefunktioner.”

Den nuvarande formuleringen om att enstaka en- eller tvåbostadshus måste uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus ska enligt förslaget tas bort. Den innebär svårigheter i tolkningen av vad som ska anses vara i anslutning till. Huvudskälet till att detta krav ska tas bort är för att underlätta byggande för bostäder och verksamheter på landsbygden, där det ofta saknas befintlig bebyggelse.”

LÄNK:
Här finns utredningens förslag att läsa