Hur ser medborgarna i Östhammars kommun på sitt inflytande i kommunen?

Varje år erbjuds kommunerna i Sverige, mot en kostnad, att delta i SCB:s Medborgarundersökning. 100 kommuner deltog 2020 och Östhammars kommun var en av dem. Svarsandelen för Östhammars kommun blev 43 %. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2020 blev 42 %. Så tråkigt att inte alla de medborgare som får undersökningen skickad till sig deltar.

SCB undersöker tre områden:
* Kommunen som en plats att bo och leva på
* Kommunens verksamheter
* Medborgarnas inflytande i sin kommun

Jämfört med genomsnittsresultatet ser betygsindexet för frågeområdet Medborgarnas inflytande i Östhammars kommun ut så här 2020 och det har sett ut så här i flera undersökningar bakåt i tiden:
Kontakt lägre.
Information lägre.
Påverkan lägre.
Förtroende lägre.

Här kan du läsa resultatet för samtliga 100 kommuner som deltog i undersökningen:
SCB MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 2020