Öregrundsgrepen – avsaltningsverk

SMHI har haft mätriggar på tre platser i Öregrundsgrepen under ett års tid, från 20 september 2019 till 14 september 2020, vid två ställen i Öregrundsgrepen och ett ställe söder om Öregrund vid Alnösten.
Syftet var att ta reda på vad ett eventuellt avsaltningsverk behöver klara av. Gästrike Vatten AB vill hitta platser längs kusten norr och söder om Öregrund som har jämna fysikaliska och kemiska förhållanden för etablering av en avsaltningsanläggning.

Gästrike Vatten AB behöver svar på två frågor:
1. Hur stabil är temperatur och salthalt över året för aktuellt djup vid de tre lokalerna?
2. Hur stark ström måste uttagsanläggningen klara?

Vid varje ställe etablerades två mätriggar: en rigg som mätte strömmar och en rigg som mätte temperatur och salthalt. Mätningarna resulterade i data av god kvalitet under hela mätperioden vid alla tre mätställen. Samtliga tre ställen anses vara lämpliga som uttagsområde för en avsaltningsanläggning.

Den här rapporten har vi läst och mycket kort sammanfattat ovan: ”Avsaltningsverk Östhammar kommun: temperatur-, salt- och strömmätningar.” Rapport av SMHI beställd av Gästrike Vatten. SMHI Rapport 2020-59.
Bilden visar påväxt på mätutrustning vid upptagning efter ett års mätningar. Foto: SMHI, september 2020.