OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löften för mandatperioden 2022-2026

Detta ska OF arbeta för:
– att kommunen skall ha en äldreombudsman (politiskt obunden)
– att alla som har frågor rörande äldre kan kontakta äldreombudsmannen

Frågor kan handla om allt som påverkar äldre personer, t.ex. tryggt boende, kommunikation och kultur. Äldre ska via äldreombudsmannen kunna få hjälp för kontakt med olika myndigheter för specifika ärenden.

Äldreombudsmannen ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till äldres perspektiv i sitt arbete och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder och förvaltningar om de äldres situation och behov.

Äldreombudsmannen informerar och ger råd eller skickar frågor vidare till den person eller den organisation som kan ge svar.

Äldreombudsmannen ska även svara för information, rådgivning och omvärldsbevakning, för att på en kommunövergripande nivå bevaka äldres intressen och rättigheter, i kommunens alla verksamhetsområden.
Om behov finns kan äldreombudsmannen föreslå åtgärder för att förbättra situationen för äldre inom kommunens verksamhetsområden.

Äldreombudsmannen har en oberoende ställning i kommunen gentemot alla nämnder och förvaltningar.