OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löften för mandatperioden 2022-2026

Detta ska OF arbeta för:
– att kommunen skall ha en barnombudsman (politiskt obunden)
– att alla som har frågor rörande barn kan kontakta barnombudsmannen

Kommunens ansvar gäller inte enbart traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. FN:s konvention om barns och ungdomars rättigheter (Barnkonventionen) skall ligga till grund för allt arbete som barnombudsmannen åtar sig.

Barnombudsmannen ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till barns och ungdomars perspektiv i sitt arbete och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder och förvaltningar om de ungas situation och behov.

Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas.

Alla barn och ungdomar berörs av beslut i alla kommunens nämnder och förvaltningar, till exempel skola, barnomsorg, fritid, socialtjänst, trafik, stadsplanering och miljö.

Det är kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder, förvaltningar och företag lever upp till det som står i barnkonventionen. Här kan en barnombudsman underlätta detta arbete.

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i den nationella lagstiftningen.

LÄNK:
Regeringen – Frågor och svar om barnkonventionen som lag