OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för:
– Bevarande av strandskyddet

Ostkustens Framtid ser positivt på att inga LIS-områden pekats ut i gällande översiktsplan för Östhammars kommun. LIS betyder Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. OF ser självklart positivt på landsbygdsutveckling, men inte om/när att den hindrar allmänhetens tillgång till stränder och kust i vår vackra kust- och skärgårdskommun.

STRANDSKYDDET I MÄNNISKANS OCH NATURENS TJÄNST
Strandskyddet i Sverige kom till år 1950 och är ett generellt skydd i hela landet. Tack vare det här skyddet kan allmänheten promenera längs stränder, fiska, bada, åka skridskor på isarna. Men strandskyddet är inte till för bara människor, utan även för de djur och växter som lever längs stränderna och i det lika värdefulla vattnet.

STRANDSKYDDETS STRÄCKNING
Naturvårdsverket: ”100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet. På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget. På vissa platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen.”

VAD SYFTAR STRANDSKYDDET TILL?
Miljöbalken: ”Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.”