OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för:
– Omtag Policy för tillgänglighet

”Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.” (Myndigheten för Delaktighet)

Bristande tillgänglighet går numera under rubriken diskriminering.
”Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.” (Diskrimineringsombudsmannen)

Demokrati handlar bl.a. om att kunna delta’ i samhället på sina egna villkor. Någon är kry och stark och kan ta sig fram överallt, medan någon annan behöver hjälpmedel för att ta sig till samma plats. Att ta ett steg från gatan upp på trottoaren låter inte som en större ansträngning för gående, men för den som använder rullstol kan en hög trottoarkant bli ett hinder för framkomlighet. Där en rullstol kommer fram smidigt, kommer alla fram.
Gående kan enkelt runda trottoarpratare som verkligen står mitt på trottoarerna, medan den som använder rullstol inte rundar reklam och andra hinder på mark lika enkelt.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2016. Vi anser att ordningsföreskrifterna ska uppdateras med vad som gäller på kommunal mark med hänvisning till allas framkomlighet.

Östhammars kommun ska ha en plan för hur alla medborgare i och besökare till vår kommun får 100 % tillgänglighet till kommunala gator, torg, parker, vägar och byggnader. Även parfymfritt i alla kommunala lokaler ska ingå. Planen för tillgänglighet ska implementeras i alla nämnder och förvaltningar.

Från och med 1 maj 2018 omfattas även mindre företag av diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet.

Den ”Policy för tillgänglighet” Östhammars kommun har nu, antogs i kommunfullmäktige 29 september 2009. Denna policy är tänkt att bl.a. skapa ökad medvetenhet. I dokumentet står att resultatet ska ”utvärderas inför varje årsbokslut.” I dokumentet står även att alla nämnder och förvaltningar ska lämna årlig tillgänglighetsrapport till kommunens bokslut samt att rapporterna även ska skickas till handikappkonsulenten (Östhammars kommun har inte haft handikappkonsulent på flera år).
Vi ser fram emot att dessa tillgänglighetsrapporter fortsättningsvis finns i boksluten tillsammans med brukarundersökningar över upplevd tillgänglighet.

LÄNKAR:

Diskrimineringsombudsmannen/Bristande tillgänglighet
Lokala ordningsföreskrifter (2016)
Myndigheten för delaktighet
Policy för tillgänglighet i Östhammars kommun (2009)