OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löften för mandatperioden 2022-2026

Detta ska OF arbeta för:
– Östhammars kommun ska ha en anställd stadsarkitekt

Östhammars kommun behöver anställa en stadsarkitekt, en chef med kompetens för att vara med och ta beslut om:
* översiktsplaner
* detaljplaner
* bygglov
* tillsyn av byggnadsarbeten
* planering för hur mark och vatten ska användas
* utformning och renovering av offentliga byggnader
* gestaltning, harmoni och estetik i offentliga miljöer
* tillgänglighet för alla i offentliga inomhus- och utomhusmiljöer

En stadsarkitekt gör allt det som ska göras innan fysiska planer upprättas av planarkitekter.
En stadsarkitekt vet bl.a. vilka byggnader och detaljer som passar i olika miljöer (formgivning, harmoni och estetik) och hur arkitektur påverkar människor, medan planarkitekten sätter igång det arbete som stadsarkitekten dragit upp riktlinjer för. Stadsarkitekten ansvarar för att det finns riktlinjer och visioner, har ett långsiktigt helhetsperspektiv och tar hänsyn till Östhammars kommuns alla orters kulturhistoria, karaktär och själ. En stadsarkitekt vet att stadsplanering inte handlar om ”lite här” och ”lite där” och om trender, utan har ett större perspektiv än så och undviker därför fragmentisering. En stadsarkitekt är utbildad för och har kompetens för att planera för samspel och harmoni i det offentliga rummet och formandet av vår gemensamma fysiska miljö. En stadsarkitekt vet hur delarna i varje ort bör hållas samman och harmoniera med varandra och har omsorg om människa och miljö, vilket omfattar nära dialog med medborgarna på varje ort.
Planarkitekten upprättar den fysiska planeringen utifrån stadsarkitektens riktlinjer.